65

Bronius Vygelis gimė vairuotojo ir darbininkės šeimoje 1955 m. gegužės 31 d. Linkuvos m.

Nuo 1960 m. gyveno Degesių k., Užpalių apyl., Utenos r. ir 1962 m. pradėjo lankyti Ilčiukų aštuonmetę mokyklą. Tėvams persikėlus gyventi į Užpalių miestelį lankė Užpalių vidurinę mokyklą, kurią 1973 m. baigė. Mokydamasis vidurinėje mokykloje sportavo, taip pat grojo pučiamųjų instrumentų orkestre.

1973 m. įstojo į Lietuvos Žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos  ir žemėtvarkos fakultetą hidromelioracijos specialybę. Mokydamasis šioje aukštojoje mokykloje aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, grojo pučiamųjų instrumentų orkestre. 1978 m. baigė šią aukštąją mokyklą ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.

Tais pačiais 1978 m. įgijo karinę specialybę – antžeminės artilerijos būrio vadas, karinis laipsnis – leitenantas. Lietuvos Respublikos karinėse pajėgose netarnavo.

Nuo 1978 m. iki 1984 m. dirbo statybinėse organizacijose. Statė melioracijos objektus, kelius, tiltus, Pabradės ir Utenos miestų nuotekų valymo įrenginius.

Nuo 1988 m. iki šiol dirba Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės srityje. Darbo pradžia Respublikinės tvenkinių priežiūros ir kontrolės valdyboje Utenos teritorinės tvenkinių priežiūros ir kontrolės grupės vadovo-valstybinio inspektoriaus pareigose, nuo 1991 m. LR Aplinkos apsaugos agentūros Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos r. agentūros valstybinio inspektoriaus pareigose, nuo 1995 m. Utenos r. agentūros vyr. valstybinio inspektoriaus pareigose.

Nuo 1998 m. buvo paskirtas Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininku, nuo 2007 m. Bendrųjų reikalų skyrius vedėju, nuo 2015 m. Administravimo ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotoju.

 Įgyta patirtis – geras aplinkos apsaugą, statybas ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų žinojimas, vadovavimo patirtis, geri bendravimo įgūdžiai, darbo su kompiuteriu įgūdžiai, viešųjų ryšių patirtis (tris metus dirbo įstaigos atstovu spaudai, tvarkė ir administravo įstaigos interneto puslapį).

Sėkmingai, sutaupant apie pusę skirtų investicijų, 2009-2010 m. įgyvendino ES ir LR biudžeto lėšomis remiamą projektą rekonstruojant LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų laboratoriją.

1998 – 2000 m. dirbo Utenos r. tarybos ir valdybos nariu. Nuo 2002 m. – iki panaikinimo 2014 m. buvo Valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių tarybos narys. Nuo 2004 m. iki 2006 m.  Respublikinės mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos narys. Nuo 2008 m. iki šiol Asociacijos „Utenos nardymo klubas“ narys, neetatinis vadybininkas („scuba diving“ specializacija – atvirų vandenų naras – meistras). Įgyvendinti du ES ir LR biudžeto lėšomis remiami vietos projektai žuvininkystės srityje.

Vedęs. Žmona Stasė (Patiejūnaitė) Vygelienė. Turi sūnų Paulių ir dukrą Mildą. Abu vaikai baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Sūnus Paulius įgijo prancūzų kalbos filologo bakalauro kvalifikaciją ir dirba auto-pervežimais užsiimančioje bendrovėje Utenoje transporto vadybininku, dukra Milda įgijo socialinio darbo bakalauro specialybę, dirba pagal specialybę Neįgalių vaikų dienos centre Vilniuje ir studijuoja Šiaulių universitete magistratūroje.